ПОИСК ПО САЙТУ

ПОИСК В АРХИВЕ НОВОСТЕЙ
по тексту:

и/или по дате:ЦНБ НАН Беларуси в сети
Национальная академия наук Беларуси в СМИ

Газеты

По Вашему запросу найдено документов:  641

  Новинки от Издательского дома "Белорусская наука"  
Каталог "Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси" содержит описание более 25 экземпляров более 20 изданий, вышедших из типографий Вильны, Заблудова, Москвы, Острога.
Источник: Навука(Веды),   17.09.2018
Рубрика: ЦНБ НАН Беларуси
  С книгой по жизни   / Дубовик, Сергей /
В 2006 году при МААН был образован специальный орган - Совет по книгоизданию. Возглавил его член-корреспондент РАН Владимир Васильев. В 2015 году В. Васильев посетил IX Сессию совета по книгоизданию при МААН, проходившую в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси. Вопросы продвижения научной литературы будут обсуждаться и во время встреч в честь 25-летия МААН.
Источник: Навука(Веды),   17.09.2018
Рубрика: ЦНБ НАН БеларусиМероприятия НАНМеждународное сотрудничество
  Атамныя рэбусы і сустрэча с Зялёным катом   / Нікалаева, Надзея /
Пра­вес­ці ра­зам на­ву­ко­вы ўік-энд за­пра­шае мін­чан Са­вет ма­ла­дых ву­чо­ных На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук. 8 ве­рас­ня ў рам­ках свят­ка­ван­ня Дня го­ра­да ў Цэнт­раль­ным ба­та­ніч­ным са­дзе ўпер­шы­ню прой­дзе Фес­ты­валь на­ву­кі. Свае зо­ны з на­сы­ча­най пра­гра­май прад­ста­вяць Цэнт­раль­ная на­ву­ко­вая біб­лі­я­тэ­ка і Бе­ла­рус­кая сель­ска­гас­па­дар­чая біб­лі­я­тэ­ка. На вы­стаў­цы бу­дзе прад­стаў­ле­на пра­дук­цыя Ін­сты­ту­та ба­та­ні­кі, Цэнтральнага ба­та­ніч­на­га са­да, РНПЦ гі­гі­е­ны, РНПЦ хар­ча­ван­ня і ін­шых пад­раз­дзя­лен­няў Ака­дэ­міі на­вук.
Источник: Звязда,   30.08.2018
Рубрика: Мероприятия НАННаука и обществоЦНБ НАН Беларуси
  Аб'ект любові - беларускі мелас   / Дзенісенка, Алена /
У фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі захоўваюцца рэдкія выданні зборнікаў сельскіх песень Яна Чачота, якія былі выдадзены пры яго жыцці.
Источник: Літаратура і мастацтва,   17.08.2018
Рубрика: ЦНБ НАН Беларуси
  "Вар'ят" - перакладчык   / Навуменка, Валерыя /
Цяжка знайсці чалавека, які ні разу не чуў пра выдатнага французскага філосафа-асветніка XVIII стагоддзя Вальтэра. Таксама шмат хто ведае, што сапраўднае імя філосафа было Франсуа-Мары-Аруэ. Але малавядомы факт, што ў яго было больш за 160 псеўданімаў! Пад імем Бурдзільён (Іосіф) гэты вялікі філосаф напісаў брашуру пра супярэчнасці паміж цэрквамі ў Польшчы,якая, як і многія іншыя творы філосафа была перекладзена на рускую мову. Асобнік гэтага выдання захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі.
Источник: Літаратура і мастацтва,   13.07.2018
Рубрика: ЦНБ НАН БеларусиСотрудники НАННаука и общество
  SCOPUS: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ   / Бовкунович, Мария /
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси уже на протяжении 10 лет осуществляет мониторинг и анализ данных по публикационной активности научных организаций Беларуси, представленных в Scopus, где автоматически формируются профили научных организаций.На основе данных Scopus составляется международный рейтинг стран SCImago Journal and Country Rank, в котором отмечено постоянное падение Республики Беларусь по количеству научных публикаций, что связано с некорректным отражением данных по публикационной активности научных организаций Беларуси.
Источник: Навука(Веды),   09.07.2018
Рубрика: ЦНБ НАН БеларусиНаука и общество
  Первые шаги в большую науку   / Гулякевич, Максим /
В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси прошла торжественная церемония вручения государственных дипломов выпускникам магистратуры Института подготовки научных кадров НАН Беларуси (ИПНК) 2018.
Источник: Навука(Веды),   09.07.2018
Рубрика: Мероприятия НАНЦНБ НАН БеларусиСотрудники НАН
  Каларыт вобразаў   / Сікорская, Кацярына /
У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прайшла прэзентацыя зборніка загадак “Бегла ліска каля лесу блізка...” і кнігі вядомага навукоўца, даследчыка культуры і побыту беларусаў Аляксандра Лакоткі “Цвета и легенды родных просторов”. Кніга загадак “Бегла ліска каля лесу блізка...” — чарговае выданне серыі “З народнапаэтычнай спадчыны”, пачаткам якой былі “Прымаўкі ды прыказкі — мудрай мовы прывязкі” (2017). На прэзентацыі адзначалася: “Захавалася і пераемнасць у афармленні кнігі: кожны тэкст мае пераклад на іншыя мовы (у тым ліку кітайскую і англійскую), а метафарычныя вобразы — маляўнічае візуальнае ўвасабленне. Аднак з’явіліся і новыя адметныя асаблівасці. Так, акрамя беларускіх загадак у зборнік уключаны іх аналагі ў рускім, украінскім і польскім фальклоры”.
Источник: Голас Радзімы,   28.06.2018
Рубрика: Сотрудники НАНЦНБ НАН БеларусиНАН Беларуси
  Незвычайнае ў звычайным   / Панасіна, Вольга /
У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя выдання "Бегла ліска каля лесу блізка..." і кнігі акадэміка Аляксандар Лакоткі "Цвета и легенды родных просторов", якія выйшлі ў Выдавецкім доме "Беларуская навука".
Источник: Навука(Веды),   25.06.2018
Рубрика: Сотрудники НАНМероприятия НАНЦНБ НАН Беларуси
  На тым тыдні...  
15 чэрвеня ў Цэнтральанй навуковай бібліятэцы іям Якуба Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя выдання "Бегла ліска каля лесу блізка..." і кнігі акадэміка НАН Беларусі Аляксандра Лакоткі "Цвета и легенды родных просторов", якія выйшлі ў выдавецтве "Беларуская навука".
Источник: Краязнаўчая газета,   21.06.2018
Рубрика: Мероприятия НАНСотрудники НАНЦНБ НАН Беларуси
Страницы:   1  2  3  4  5  6  >>
аренда офисов в ЦНБ им. Я. Коласа
электронный каталог
Электронный каталог
Online-доступ к каталогу!
EBSCODiscoveryService
поиск по научным электронным ресурсам, доступным в ЦНБ НАН Беларуси.