Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси

Пн - Пт: 8:45 - 20:00

Новые поступления

Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд библиотеки, с которыми можно ознакомиться в универсальном читальном зале.


Новые поступления

Информацию о новых поступлениях можно также найти в электронном каталоге ЦНБ НАН Беларуси.


Новые поступления
Беларуская палеаграфія : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "беларуская філалогія (па напрамках)" / М. Р. Прыгодзіч. — Мінск : БДУ, 2023. — 211 с. : іл., каляр. іл., табл., факсім. ; 24 см. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы тэм, бібліяграфія ў падрадковых заўвагах. — 60 экз. — ISBN 978-985-881-362-8

Прыводзіцца базавы ілюстраваны курс беларускай палеаграфіі. Пасля тэарэтычных блокаў прапануюцца пытанні і заданні для самастойнага паглыбленага вывучэння асаблівасцей рукапісных і старадрукаваных помнікаў беларускага пісьменства і тэсты для кантролю набытых ведаў. Для засваення тэрміналагічнага апарату вучэбнай дысцыпліны падаецца кароткі слоўнік. Змешчаныя ў дадатках матэрыялы скіраваны на развіццё ў студэнтаў навыкаў самастойнага палеаграфічнага аналізу тэкстаў, знаёмства з узорамі старажытна-кніжнай стылізацыі сучасных тэкстаў рознага прызначэння і пашырэнне ведаў пра новыя археалагічныя і археаграфічныя знаходкі. Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія на вучаюцца па спецыяльнасці «беларуская філалогія (па напрамках)».

Заказать


Новые поступления
Забытая экспедыцыя 1923 года: ля вытокаў акадэмічнай этнаграфіі ў Беларусі : альбом-манаграфія / Сяргей Грунтоў, Яніна Грыневіч, Надзея Саўчанка. — Мінcк : Беларуская навука, 2023. — 215, [1] с. : іл., партр., факсім. ; 31 см. — На вокладцы: 95 гадоў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах, бібліяграфія ў тэксце. — 600 экз. — ISBN 978-985-08-3074-6 (у пераплёце)

Кніга прысвечана вывучэнню гісторыі падрыхтоўкі і правядзення этнаграфічнай экспедыцыі 1923 года, якая была арганізавана сумесна Інбелкультам і Галоўархівам. Сабраныя ёю экспанаты былі прадстаўлены ў беларускім павільёне Першай Усесаюзнай сельскагаспадарчай і кустарна-прамысловай выставы ў Маскве, а пасля сталі асновай этнаграфічнай экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея. Аснову выдання складаюць 59 фотаздымкаў экспедыцыі, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Цалкам яны публікуюцца ўпершыню ,да кожнага складзены разгорнуты каментар. У кнізе прадстаўлены гісторыя арганізацыі і правядзення экспедыцыі, працэс падрыхтоўкі да Усесаюзнай выставы і праца яе беларускага павільёна. Акрамя таго, прадстаўлены біяграфічныя нарысы ўдзельнікаў экспедыцыі М. Мялешкі, А. Шлюбскага, М. Азбукіна і Л. Дашкевіча і агляд развіцця беларускай савецкай этнаграфіі і фалькларыстаў ў 1920-я - пачатку 1930-х гг. Выданне падрыхтавана пераважна на матэрыялах фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і па публікацыях у тагачасным перыядычным друку. Кніга падрыхтавана да 100-годдзя правядзення экспедыцыі.
Альбом-манаграфія будзе цікавы этнолагам, гісторыкам, мастацтвазнаўцам, краязнаўцам, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца беларускай гісторыяй і культурай.

Заказать


Новые поступления
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : [к сборнику в целом: принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. : одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.] : по состоянию на 1 октября 2023 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2023. — 510, [1] с. ; 21 см. — Алфавитно-предметные указатели: с. 230―282, 450―474. — 5750 экз. — Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. — ISBN 978-985-7203-78-9 (в переплете)

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. с изменениями внесенными Законом Республики Беларусь от 17 июля 2023 г. № 284-З "Об изменении законов по вопросам конституционного судопроизводства". По состоянию на 1 октября 2023 г.
Кодексы снабжены алфавитно-предметным указателем.

Заказать


Новые поступления
Финансы и финансовый рынок : учебник для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / [Е. Ф. Киреева и др.]. — Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2023. — 422, [1] с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. — На титульном листе: К 90-летию БГЭУ. — Авторы указаны на обороте титульного листа. — Библиография: с. 422―423. — 500 экз. — ISBN 978-985-564-432-4

Рассматриваются теоретические вопросы государственных финансов, а также налоговая система, организация финансов предприятий и финансовый рынок. Раскрыты сущность, функции, роль элементов финансовой системы, ее участники, операции, тенденции развития. Описаны актуальные финансовые процессы, которые соответствуют современным тенденциям развития экономики, а также требованиям финансового рынка.

Заказать


Новые поступления
Теория государства и права : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Государственное управление и право" / Е. А. Зорченко, Л. Г. Протасевич. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2023. — 455 с. : табл., схемы ; 24 см. — Библиография: с. 451―453 (43 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-527-665-5

Учебное пособие отражает современное развитие юриспруденции и юридической практики, ориентирует на творческое усвоение основополагающих понятий, категорий, конструкций теории государства и права в их преломлении к правовой жизни человека, общества и государства.
Предназначено для студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь и других юридических вузов, в которых теория государства и права изучается как самостоятельная дисциплина или как раздел комплексной юридической дисциплины.

Заказать


Новые поступления
Геноцид белорусского народа. Карательные операции = Genocide of the Belarusian people. Punitive operations : в 2 ч. / Генеральная прокуратура Республики Беларусь ; [под общей редакцией А. И. Шведа]. — Минск : Беларусь, 2023―. — 30 см. — ISBN 978-985-01-1697-0 (в переплете). — Ч. 1. — Минск : Беларусь, 2023. — 309, [2] с. : ил., табл., портр., факсим. — Текст параллельно на русском и английском языках. — Библиография: с. 309―310 (28 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-985-01-1696-3

В издании представлены новые и ранее неизвестные широкой общественности материалы о планировании и реализации нацистской Германией политики геноцида белорусского народа путем проведения массовых карательных операций. Приведены доказательства зверских способов расправ нацистов с мирным населением БССР, а также участия в указанных преступлениях украинских, латышских, белорусских и других коллаборационистов.
Издание представляет интерес для широкого круга читателей: должностных лиц государственных органов и организаций, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей и учащихся высшего и среднего образования, а также всех тех, кто интересуется историей Беларуси и Великой Отечественной войны.

Заказать

топ-услуги
Платежные системы Беларуси